Všeobecné podmínky

1. Pro zájezdy

2. Pro smlouvu o zajištění jedné služby cestovního ruchu a pro smlouvu o zprostředkování služeb cestoního ruchu

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK S-GUIDE, s.r.o. PRO ZÁJEZDY

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností S-GUIDE, s.r.o., IČ: 26946718, sídlem Erbenova 8, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47548 (dále jen „CK“) a zákazníkem ze smlouvy o zájezdu (dále jen „SoZ“).

1.2   Zákazníkem se pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek rozumí objednatel služeb i cestující osoby.

1.3   CK informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku.

 

 1. SMLOUVA O ZÁJEZDU

2.1   CK poskytuje zákazníkovi zájezd na základě platné a účinné SoZ, jejíž obsah je v praxi rozdělen do několika dokumentů: (i) SoZ (formulář), (ii) tyto všeobecné smluvní podmínky a (iii) popis zájezdu v katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí, (iv) ceník služeb v katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí (dále jen „ceník“) (společně dále jen „Smluvní rámec“ nebo „SoZ“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text formulářové SoZ má přednost před všeobecnými smluvními podmínkami i podrobným vymezením zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu.

2.2   Bude-li SoZ uzavřena v jiné než písemné formě, typicky formou emailové komunikace nebo po telefonu či kombinovaně, stává se návrh SoZ potvrzením o zájezdu podle § 2525 ObčZ.

2.3   Sdělení týkající se SoZ si strany zasílají na e-mailové adresy uvedené v SoZ.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1   Objednatel uzavřením SoZ osvědčuje za sebe i ostatní cestující, že:

 1. mu byly zaslány všeobecné smluvní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást SoZ,
 2. mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu (katalog nebo jiná nabídka),
 3. mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,
 4. mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů,
 5. mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích státu určení,
 6. mu byly sděleny zdravotní požadavky pro cestu,
 7. zkontroloval správnost všech jím vyplněných údajů v SoZ,
 8. je oprávněn SoZ uzavřít, a to nejen za sebe, ale také za osoby, které jej k uzavření SoZ zřejmě zmocnily. Pokud zákazník uzavírá SoZ v plné moci za jiné osoby, odpovídají za splnění povinností tyto osoby a on za splnění jejich závazku ručí. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch třetích osob, odpovídá za splnění povinností ze smlouvy on, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, nebo souhlasem jejího zákonného zástupce, pokud souhlas nezletilého není dostatečný.

3.2   Pokud objednatel uzavírá SoZ za či ve prospěch třetích osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací.

3.3   SoZ je uzavřena v následujících krocích:

 • objednatel poptá u CK zájezd;
 • CK objednateli vytvoří a zašle časově omezenou nabídku na míru spolu s předsmluvními dokumenty uvedenými v čl. 2.1;
 • objednatel vysloví s nabídkou ve stanovené lhůtě souhlas. Tím je SoZ platná a účinná. Souhlas lze vyslovit v jakékoli formě, tj. ústně, emailem, nebo typicky doručením podepsaného formuláře SoZ CK.

 

 1. CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1   Cena zájezdu je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů, a včetně DPH. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením SoZ, uvede CK druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.

4.2   Ceny uvedené CK v popisu zájezdu, resp. v ceníku v katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí, nezahrnují dopravu, pokud není uvedeno jinak.

4.3   Při uzavření SoZ je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 40 % z celkové ceny zájezdu, která je splatná do 2 pracovních dnů ode dne uzavření SoZ. Je-li součástí zájezdu letenka, nebo jiný náklad, který je CK povinna okamžitě uhradit v plné výši, může CK zálohu přiměřeně zvýšit. Dokladem o zaplacení je vystavený příjmový doklad, výpis z účtu nebo útržek poštovní poukázky.

4.4   Doplatek ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením zájezdu.

4.5   Je-li součástí zájezdu pojištění, je částka za toto pojištění splatná při podpisu SoZ. V případě pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany zákazníka (Pojištění stornovacích poplatků), je zákazník povinen předat CK údaje o pojištěných nejpozději v den úhrady zálohy zájezdu.

4.6   K datu splatnosti musí být záloha, případně doplatek nebo celá částka, připsány na bankovní účet CK nebo uhrazeny v hotovosti v kanceláři CK.

4.7   V případě objednávky zájezdu označeného jako „Last-minute Nabídka“ je datum splatnosti celé částky do druhého dne ode dne uzavření SoZ. Při uzavření SoZ méně než 30 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen při podpisu SoZ uhradit plnou cenu zájezdu.

4.8   V případě neuhrazení zálohy, doplatku nebo celé ceny zájezdu ve lhůtě splatnosti má CK právo odstoupit od SoZ. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn, bude mu vyúčtováno odstupné, případně bude odstupné započteno oproti již zaplaceným finančním prostředkům a zbytek bude zákazníkovi vrácen.

4.9   Poplatky spojené se změnou objednávky je zákazník povinen uhradit ihned.

4.10   Je-li cena denominovaná v zahraniční měně, přepočtový kurz stanovuje CK. Zákazníkovi je podpisem SoZ umožněno uhradit cenu v zahraniční měně nebo v českých korunách. Při bankovním převodu zahraničních měn nese veškeré poplatky převádějící osoba.

4.11   Zájezd je možné částečně nebo plně uhradit dárkovým certifikátem, přičemž případný přeplatek není možné refundovat.

 

 1. PŘIRÁŽKY A SLEVY

5.1   Při obsazení dvoulůžkového (event. vícelůžkového) pokoje menším, než nominálním počtem osob je k ceně ubytování připočítána přirážka dle ceníku.

5.2   Při pobytu kratším čtyř dnů může být k nominální ceně ubytování připočítána přirážka pro krátkodobé pobyty ve výši 10 % z ceny ubytování.

5.3   Poplatky za administrativní úkony spojené s vyřizováním nadstandardních služeb jsou stanoveny individuálně a po dohodě se zákazníkem.

5.4   Slevy uvedené CK je možno přiznat pouze tehdy, splnil-li zákazník podmínky pro čerpání těchto slev. Jednotlivé slevy nelze sčítat, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

 1. PODROBNÉ POKYNY A DOKLADY NA CESTU

6.1   CK doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek, dopravním spojení a příjezdu, a které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením SoZ. Ve stejné lhůtě předá CK zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní doklady, zejména letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CK uvedené povinnosti již při uzavření SoZ.

 

 1. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY

Ze strany CK:

7.1   CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Může se jednat o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, mezipřistání, event. programu během zájezdu. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od SoZ. O nepodstatnou změnu se jedná také v případě změny pasových a vízových požadavků pro cestu nebo změny zdravotních požadavků pro čerpání zájezdu. Nepodstatná změna nezakládá zákazníkovi právo na poskytnutí slevy.

7.2   Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li CK zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od SoZ ve lhůtě podle SoZ, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od SoZ, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od SoZ, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od SoZ v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí.

7.3   Jestliže se v situaci podle 7.2 v důsledku změny závazku z SoZ sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

7.4   Při změně ubytování z objektivních důvodů bude CK postupovat následovně:

 • CK dodrží stejnou kategorii, která byla objednána zákazníkem (v tomto případě zákazník nemá nárok na změnu ceny), nebo
 • poskytne ubytování o kategorii vyšší (v tomto případě CK nemá nárok na doplatek) či
 • poskytne ubytování o kategorii nižší (v tomto případě má zákazník nárok na vrácení rozdílu v ceně zájezdu, na další finanční plnění nárok nevzniká).

V případě výše uvedené změny uskutečněné až v průběhu ubytování má zákazník nárok na vrácení rozdílu v ceně, pokud tento vznikne, na další finanční plnění nárok nevzniká.

Ze strany zákazníka:

7.5   Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník SoZ postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. CK sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením SoZ; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení SoZ, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK ve výši 200 Kč/osoba a poplatek za změnu letenky).

7.6   Zákazníkem požadovaná změna termínu odjezdu/odletu, destinace, hotelu, místa odletu a příletu je vždy posuzována jako odstoupení od SoZ a uzavření nové SoZ. Nová SoZ bude uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího uzavření.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU A ODSTUPNÉ

8.1   Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy. CK může odstoupit, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost. Účinky odstoupení od SoZ nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

8.2   CK může zájezd zrušit:

 1. pro nedosažení minimálního počtu zákazníků. Oznámení o nedosažení minimálního počtu zákazníků je CK povinna dát ve lhůtě:
  1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,
  2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,
  3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny;
 2. jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti.

8.3   Zákazník podstatně porušuje svou povinnost zejména tím, že ani na výzvu nezaplatí zálohu, doplatek nebo celou cenu zájezdu, nedostaví se včas na místo odjezdu, nenastoupí včas k přepravě, nedodržuje opakovaně pokyny vedoucího zájezdu, dodavatele služeb nebo jinak závažně narušuje průběh cesty nebo pobytu.

8.4   Doporučuje se, aby oznámení o odstoupení od SoZ zákazník sepsal formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zaslal doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od SoZ nastávají dnem prokazatelného doručení odstoupení CK. Pro účely uplatnění pojistné události vyplývající z pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty je nutno v případě, že se zákazník nedostaví na letiště, prokazatelně doručit odstoupení od smlouvy CK, a to co nejdříve, nejpozději však před plánovaným časem překročení hranic země svého trvalého bydliště.

8.5   S výjimkou případů uvedených níže je zákazník v souvislosti s odstoupením od SoZ povinen zaplatit CK odstupné. Výše odstupného za každou osobu činí:

 1. 90 a více dnů před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady (typicky zaplacená letenka), nejméně však 1 000 Kč/osoba
 2. 89 - 60 dnů před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z ceny objednaných služeb
 3. 59 - 30 dnů před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z ceny objednaných služeb
 4. 29 - 14 dnů před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z ceny objednaných služeb
 5. 13 - 7 dnů před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z ceny objednaných služeb
 6. méně než 7 dnů před zahájením zájezdu 100 % z ceny objednaných služeb.

8.6   Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu podle článku 3.1. nesnížené o slevy, dále z počtu dnů mezi odstoupením od SoZ a počátkem zájezdu, vše při zohlednění skutečných nákladů CK. Začátkem zájezdu se rozumí začátek poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu.

8.7   Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky odstoupení od SoZ. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.

8.8   Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. Je-li součástí zájezdu letenka, činí storno vždy plná cena letenky, případně další náklady. Provozní náklady S-GUIDE jsou kalkulovány jako 750 Kč/hod práce S-GUIDE.

8.9   CK je povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. CK má právo jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. Nepostačuje-li záloha k úhradě storna, je zákazník povinen uhradit doplatek. Doplatek je splatný ve lhůtě 14 dnů od odstoupení.

8.10   Zákazník odstupné nehradí, jestliže důvodem odstoupení je:

 1. CK zvýší cenu zájezdu o více než osm procent;
 2. vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb zahrnutých v zájezdu;
 3. CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;
 4. v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu;
 5. CK odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků;
 6. CK odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

8.11   Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku dárkového certifikátu na peněžní částku u CK do tří měsíců od data vystavení certifikátu. Zrušení objednané služby musí být provedeno písemnou nebo elektronickou formou (e-mailem). V případě zrušení objednaného dárkového certifikátu na peněžní částku se účtuje odstupné 10 % z ceny objednaných služeb cestovního ruchu, nejméně však 200 Kč.

 

 1. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

9.1   Zákazník má dále tyto povinnosti:

 • poskytnout CK součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve SoZ a předložit doklady požadované CK pro zajištění zájezdu,
 • aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení;
 • převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat,
 • mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), obstarat si na své náklady potřebná víza dle informací poskytnutých CK,
 • dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, respektovat odlišnou skladbu obyvatelstva a jiné kulturní zvyklostí.
 • zaplatit dle uzavřené SoZ sjednanou cenu zájezdu,
 • řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny CK, a dodržovat stanovený program,
 • plnit pokyny poskytovatelů jednotlivých služeb, zejména dopravců a ubytovatelů, dodržovat ubytovací, přepravní a jiné řády. Způsobí-li zákazník poskytovatelům škodu, je povinen k její okamžité náhradě. Podnapilé osoby má řidič nebo vedoucí zájezdu právo vyloučit z přepravy bez nároku na náhradu. Maximální povolená rychlost autobusů v zahraničí je 80 km/h. V průběhu dopravy jsou pravidelné přestávky (zpravidla každé 3-4 hod.), což je zákazník povinen respektovat.
 • dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby.
 • dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb.

9.2   Zákazník, se kterým je SoZ uzavřena, je povinen zajistit, aby uvedené povinnosti splnili všichni zákazníci účastnící se zájezdu.

 

 1. VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

10.1   CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.

10.2   V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno v SoZ, má zákazník právo tuto skutečnost vytknout jako vadu zájezdu. Zákazník je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.

10.3   Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána v SoZ, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jakou určuje SoZ, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo v SoZ sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.

10.4   Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se SoZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

10.5   Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by tak učinit u CK rovněž bez zbytečného odkladu. CK se k požadavku zákazníka na poskytnutí slevy vyjádří nejpozději do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem, pokud není se zákazníkem dohodnuta lhůta jiná.

10.6   Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle SoZ právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo těchto služeb.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU

11.1   Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejich obchodních partnerů. V souladu s uvedeným pravidlem by zákazník například neměl nastoupit na zájezd, jeví-li známky nakažlivé nemoci.

11.2   CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. CK neodpovídá za škodu, která byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.

11.3   Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze SoZ nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.

11.4   Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě je zákazník povinen oznámit dopravci ihned po zjištění nedostatků. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

 

 1. POJIŠTĚNÍ

12.1   CK je pojištěna pro případ úpadku u pojišťovny UNIQA pojišťovna, a.s, Evropská 136/810, Praha 6. Tímto pojištěním jsou kryty u zájezdů veškeré platby, které CK obdržela od zákazníka a repatriace zákazníka.

12.2   CK může zákazníkům zajistit pojištění pro případ úrazu, smrti, pro případ poškození, zničení nebo odcizení zavazadel a věcí osobní potřeby, pro případ odpovědnosti za škody způsobené zákazníkem a pro případ stornování objednaných služeb ze strany zákazníka. Pojištěný zákazník je v závislosti na objednaném produktu klientem pojišťovny AWP P&C Česká republika (dříve pojišťovna Allianz) nebo pojišťovny ERV Evropská pojišťovna, a. s..

12.3   Před uzavřením pojištění je zákazník povinen prostudovat Všeobecné pojistné podmínky a Zvláštní pojistné podmínky pojišťovny. CK je povinna zákazníka o těchto podmínkách před uzavřením pojistné smlouvy informovat. Výluky z pojištění, postup v případě pojistné události a její likvidace se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami, Zvláštními smluvními podmínkami a vnitřními předpisy pojišťovny.

12.4   Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem/pojištěným a pojišťovnou a CK je prostředníkem při sjednání pojistné smlouvy. V případě pojistné události z pojištění stornovacích poplatků je zákazník povinen do následujícího pracovního dne, nejpozději však do okamžiku plánovaného překročení státních hranic svého trvalého bydliště, informovat CK a bez zbytečných odkladů tuto pojistnou událost písemně ohlásit pojišťovně.

12.5   Pokud není uvedeno jinak, pojištění není zahrnuto v ceně objednaných služeb.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

13.1   Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SoZ a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

13.2   Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 2.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne CK na žádost zákazníka.

13.3   Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

13.4   Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@sguide.cz V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

13.4   Výše uvedená ustanovení čl. 2 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoZ uzavřel (spolucestující). Uzavřením SoZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

13.5   Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům;
 • požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;
 • požadovat výmaz osobních údajů;
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 1. POVINNOST CK INFORMOVAT ZÁKAZNÍKY O IDENTITĚ LETECKÉHO DOPRAVCE

14.1   Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. 12. 2005, o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES je CK povinna zákazníka informovat o identitě leteckého dopravce:

 • v případě, že je dopravce znám, informuje CK zákazníka o identitě skutečného dopravce již při rezervaci,
 • v případě, že v okamžiku rezervace ještě není znám skutečný letecký dopravce, informuje CK zákazníka o jménu dopravce, který pravděpodobně let uskuteční. Jakmile bude totožnost dopravce známa, bude informace o totožnosti dopravce předána zákazníkovi,
 • v případě, že dojde ke změně leteckého dopravce po rezervaci, přijme CK veškerá opatření, aby byl zákazník o změně informován v co nejkratší době. Zákazník musí být v každém případě informován při odbavení nebo v případě, že pro navazující let není odbavení vyžadováno, při nástupu na palubu.

14.2   CK na svých webových stránkách v kategorii „Letecká doprava“ (http://www.sguide.cz) zveřejňuje aktualizovaný seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v EU (tzv. „černou listinu“) jakož i seznam dopravců, kteří podléhají provozním omezením.

14.3   V případě, že byl stávající nebo nový dopravce přidán na černou listinu, je CK povinna zákazníkovi poskytnout právo na náhradu nebo přesměrování podle článku 8 nařízení (ES) č. 261/2004, jestliže se zákazník v případě, kdy let nebyl zrušen, rozhodne tímto spojem neletět.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1   Strany mezi sebou komunikují elektronicky (e-mailem), prostřednictvím faxu nebo telefonicky. U poštovního styku je doručovacím místem na straně zákazníka adresa uvedená ve smlouvě nebo potvrzení a na straně CK je doručovací adresou Erbenova 8, 602 00 Brno.

15.2   Smlouvy, na které se použijí tyto Všeobecné smluvní podmínky, se řídí českým právem. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto Všeobecné smluvní podmínky použijí.

15.3   Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto všeobecné smluvní podmínky, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

15.4   V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto všeobecné smluvní podmínky, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na coi.cz.

15.5   Zákazník, který si zakoupil službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou účinné ke dni 22. červnu 2023.

 

 

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE S-GUIDE, s.r.o.
PRO SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ JEDNÉ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU A
PRO SMLOUVU O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností S-GUIDE, s.r.o., IČ: 26946718, sídlem Erbenova 8, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47548 (dále jen „S-Guide“) a zákazníkem ze smlouvy o zajištění jedné služby cestovního ruchu (dále jen „Smlouva“).

1.2   Zákazníkem se pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek rozumí objednatel služeb i cestující osoby.
Tyto všeobecné smluvní podmínky se použijí i pro smlouvy o zprostředkování služeb cestovního ruchu. V tomto případě není S-Guide stranou smlouvy se zákazníkem a nevznikají jí žádné povinnosti ze zprostředkované smlouvy. Pro smlouvy o zprostředkování služeb cestovního ruchu jsou výslovně vyloučeny články 8 a 9. Články 3, 4, 5 a 6 se použijí přiměřeně v případě, že smlouva s poskytovatelem neurčuje jinak. Ostatní články se použijí v celém svém rozsahu. Smlouva o zprostředkování mezi S-Guide a zákazníkem je sjednávána bezúplatně.

1.3   Tyto všeobecné smluvní podmínky se přiměřeně použijí i pro smlouvy o zajištění souboru služeb cestovního ruchu pro jiného podnikatele, které nejsou zájezdem. V tomto případě není S-Guide ve smluvním vztahu s koncovým zákazníkem a nemá vůči němu žádné povinnosti.

1.4   S-Guide informuje zákazníka o tom, zda jejich předsmluvní komunikace směřuje k uzavřením smlouvy o zajištění jedné služby cestovního ruchu nebo o zprostředkování jedné služby cestovního ruchu nejpozději před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku.

1.5   Ustanovení Občanského zákoníku o právech zákazníka ze smlouvy o zájezdu se nepoužijí.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1   Objednatel uzavřením smlouvy osvědčuje za sebe i ostatní cestující, že:

 1. mu byly zaslány všeobecné smluvní podmínky S-Guide, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, nebo že mu byly zaslány všeobecné smluvní podmínky druhé smluvní strany v případě, že S-Guide je pouhým zprostředkovatelem smlouvy,
 2. zkontroloval správnost všech jím vyplněných údajů ve Smlouvě,
 3. je oprávněn Smlouvu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob nebo za další cestující osoby, které jej k jejich přihlášení řádně pověřily. Pokud objednatel uzavírá Smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem.

2.2   Pokud je S-Guide pouhým zprostředkovatelem smlouvy, řídí se vztah smlouvou a všeobecnými smluvními podmínkami poskytovatele. Všeobecné smluvní podmínky poskytovatele mají přednost před těmito podmínkami.

2.3   Pokud objednatel uzavírá Smlouvu za třetí osoby, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny připadající na třetí osoby a za předání potřebných informací.

2.4   Smlouva je uzavřena v následujících krocích:

 • objednatel poptá u S-Guide službu;
 • S-Guide objednateli vytvoří a zašle časově omezenou nabídku na míru spolu s předsmluvními dokumenty uvedenými v čl. 2.1;
 • objednatel vysloví s nabídkou ve stanovené lhůtě souhlas. Tím je Smlouva platná a účinná. Souhlas lze vyslovit v jakékoli formě, tj. ústně, emailem, nebo typicky doručením podepsaného formuláře Smlouvy S-Guide.

 

 1. CELKOVÁ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1   Cena služby je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů, a včetně DPH. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením Smlouvy, uvede S-Guide druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.

3.2   Při uzavření Smlouvy je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 40 % z celkové ceny, která je splatná do 2 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy. Dokladem o zaplacení je vystavený příjmový doklad, výpis z účtu nebo útržek poštovní poukázky.

3.3   Doplatek ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením poskytování služby.

3.4   Je-li součástí služby pojištění, je částka za toto pojištění splatná při uzavření Smlouvy.

3.5   K datu splatnosti musí být záloha, případně doplatek nebo celá částka, připsány na bankovní účet S-Guide nebo uhrazeny v hotovosti v kanceláři S-Guide.

3.6   V případě objednávky služby označené jako „Last-minute Nabídka“ je datum splatnosti celé částky do druhého dne ode dne uzavření Smlouvy. Při uzavření Smlouvy méně než 30 dnů před zahájením poskytování služby, je zákazník povinen při podpisu Smlouvy uhradit plnou cenu.

3.7   V případě neuhrazení zálohy, doplatku nebo celé ceny ve lhůtě splatnosti má S-Guide právo odstoupit od Smlouvy. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn, bude mu vyúčtováno odstupné, případně bude odstupné započteno oproti již zaplaceným finančním prostředkům a zbytek bude zákazníkovi vrácen.

3.8   Poplatky spojené se změnou objednávky je zákazník povinen uhradit ihned.

3.9   Je-li cena denominovaná v zahraniční měně, přepočtový kurz stanovuje S-Guide. Zákazníkovi je při uzavření Smlouvy umožněno uhradit cenu v zahraniční měně nebo v českých korunách. Při bankovním převodu zahraničních měn nese veškeré poplatky převádějící osoba.

3.10   Cenu služby je možné částečně nebo plně uhradit dárkovým certifikátem, přičemž případný přeplatek není možné refundovat.

 

 1. PŘIRÁŽKY A SLEVY Z NOMINÁLNÍ CENY

4.1   Celková cena služby je uvedena ve smlouvě se zákazníkem.

4.2   Nominální cenou v případě smlouvy o zajištění ubytování je cena na jednu osobu v dvojlůžkovém pokoji v případě obsazení obou lůžek.

4.3   Při obsazení dvoulůžkového (event. vícelůžkového) pokoje menším než nominálním počtem osob je k ceně ubytování připočítána přirážka dle ceníku.

4.4   Při pobytu kratším čtyř dnů může být k nominální ceně ubytování připočítána přirážka pro krátkodobé pobyty ve výši 10 % z ceny ubytování.

4.5   Poplatky za administrativní úkony spojené s vyřizováním nadstandardních služeb jsou stanoveny individuálně a po dohodě se zákazníkem.

4.6   Slevy uvedené S-Guide je možno přiznat pouze tehdy, splnil-li zákazník podmínky pro čerpání těchto slev. Jednotlivé slevy nelze sčítat, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

 1. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY

Ze strany S-Guide:

5.1   S-Guide si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Může se jednat o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, mezipřistání.

5.2   Při změně ubytování z objektivních důvodů bude S-Guide postupovat následovně:

 • S-Guide dodrží stejnou kategorii, která byla objednána zákazníkem (v tomto případě zákazník nemá nárok na změnu ceny), nebo
 • poskytne ubytování o kategorii vyšší (v tomto případě S-Guide nemá nárok na doplatek) či
 • poskytne ubytování o kategorii nižší (v tomto případě má zákazník nárok na vrácení rozdílu v ceně, na další finanční plnění nárok nevzniká).

5.3   Ujednání podle 5.1 a 5.2 platí i pro situace, kdy potřeba změny vyvstane až během čerpání služby.

5.4   Brání-li S-Guide nebo poskytovateli služby mimořádná a nepředvídatelná okolnost v poskytnutí sjednané služby, smluvní vztah mezi S-Guide a zákazníkem zaniká a smluvní vztah mezi zákazníkem se mění v tom smyslu, že zákazníkovi bude vydán poukaz na pozdější čerpání služeb. Cena nebo zaplacená záloha na služby mu však nebude vrácena.

Ze strany zákazníka:

5.5   Změna osoby zákazníka je možná po domluvě s S-Guide a může podléhat poplatku, a to manipulačním a poplatku, který kryje náklady S-Guide se změnou Smlouvy.

5.6   Umožňuje-li to ubytovatel nebo letecká společnost, může zákazník Smlouvu postoupit třetí osobě, nebo změnit účastníka Smlouvy. S-Guide může v souvislosti se změnou osoby požadovat dodatečné náklady, které předem zákazníkovi sdělí. Jedná se o skutečné náklady spojené se změnou účastníka. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které S-Guide v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou. Zejména může jít o manipulační poplatek S-Guide ve výši 200 Kč/osoba a poplatek za změnu letenky nebo náklady spojené se zrušením letenky a vystavení nové.

5.7   Zákazníkem požadovaná změna termínu odjezdu/odletu, destinace, hotelu, místa odletu a příletu je vždy posuzována jako odstoupení od Smlouvy s následným uzavřením nové SoZ. Následná nová smlouva bude uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího uzavření.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ

6.1   Zákazník i S-Guide může před zahájením poskytování služeb od Smlouvy odstoupit vždy. Účinky odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6.2   Doporučuje se, aby oznámení o odstoupení od Smlouvy zákazník sepsal formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zaslal doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem.

6.3   Pokud zákazník odstoupí od Smlouvy, nikoliv pro porušení povinnosti S-Guide, je povinen zaplatit S-Guide odstupné (stornopoplatek). Výše odstupného za každou osobu činí:

 1. 90 a více dnů před zahájením poskytování služby- skutečně vzniklé náklady (typicky zaplacená letenka, stornopoplatek účtovaný ubytovatelem, režijní náklady cestovní kanceláře), nejméně však 1 000 Kč/osoba
 2. 89 - 60 dnů před zahájením poskytování služby - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z ceny objednaných služeb
 3. 59 - 30 dnů před zahájením poskytování služby - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z ceny objednaných služeb
 4. 29 - 14 dnů před zahájením poskytování služby - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z ceny objednaných služeb
 5. 13 - 7 dnů před zahájením poskytování služby - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z ceny objednaných služeb
 6. méně než 7 dnů před zahájením poskytování služby 100 % z ceny objednaných služeb.

6.4   Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny služby podle článku 3.1. nesnížené o slevy, dále z počtu dnů mezi odstoupením od Smlouvy a zahájením poskytování služeb, vše při zohlednění skutečných nákladů S-Guide (náklady (typicky zaplacená letenka, stornopoplatek účtovaný ubytovatelem, režijní náklady S-Guide).

6.5   Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky odstoupení od Smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný pobyt apod.

6.6   Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. Je-li součástí služeb letenka, činí storno vždy plná cena letenky, případně další náklady. Provozní náklady S-GUIDE jsou kalkulovány jako 750 Kč/hod práce S-GUIDE.

6.7   S-Guide je povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. S-Guide má právo jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny. Nepostačuje-li záloha k úhradě storna, je zákazník povinen uhradit doplatek. Doplatek je splatný ve lhůtě 14 dnů od odstoupení.

6.8   Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku dárkového certifikátu na peněžní částku u S-Guide do tří měsíců od data vystavení certifikátu. Zrušení objednané služby musí být provedeno písemnou nebo elektronickou formou (e-mailem). V případě zrušení objednaného dárkového certifikátu na peněžní částku se účtuje odstupné 10 % z ceny objednaných služeb cestovního ruchu, nejméně však 200 Kč.

 

 1. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

7.1   Zákazník má dále tyto povinnosti:

 • poskytnout S-Guide součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve Smlouvě a předložit doklady požadované S-Guide pro zajištění služeb,
 • převzít od S-Guide doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat,
 • mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno),
 • aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení;
 • dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, respektovat odlišnou skladbu obyvatelstva a jiné kulturní zvyklostí.
 • zaplatit dle uzavřené Smlouvy sjednanou cenu služeb,
 • řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny S-Guide,
 • plnit pokyny poskytovatelů jednotlivých služeb, zejména dopravců a ubytovatelů, dodržovat ubytovací, přepravní a jiné řády. Způsobí-li zákazník poskytovatelům škodu, je povinen k její okamžité náhradě. Podnapilé osoby má řidič právo vyloučit z přepravy bez nároku na náhradu. Maximální povolená rychlost autobusů v zahraničí je 80 km/h. V průběhu dopravy jsou pravidelné přestávky (zpravidla každé 3-4 hod.), což je zákazník povinen respektovat.
 • dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby.
 • dbát o řádné a včasné uplatnění vad nebo jiných nároku, tak aby mohla být sjednána náprava na místě poskytování služby.

7.2   Zákazník, se kterým je smlouva uzavřena, je povinen zajistit, aby uvedené povinnosti splnili všichni zákazníci, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel.

 

 1. VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1   S-Guide odpovídá za řádné poskytnutí služeb.

8.2   V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno ve Smlouvě, má zákazník právo tuto skutečnost vytknout jako vadu služeb. Zákazník je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.

8.3   Má-li služba vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny služeb ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by tak učinit u S-Guide rovněž bez zbytečného odkladu. S-Guide se k požadavku zákazníka na poskytnutí slevy vyjádří nejpozději do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem, pokud není se zákazníkem dohodnuta lhůta jiná.

8.4   Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle Smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny služeb.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU

9.1   Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, S-Guide a jejich obchodních partnerů.

9.2   S-Guide odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. S-Guide neodpovídá za škodu, která byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.

9.3   Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatňuje zákazník ihned přímo u dopravce.

9.4   Vznikla-li S-Guide škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

 

 1. POJIŠTĚNÍ

10.1   S-Guide může zákazníkům zajistit pojištění pro případ úrazu, smrti, pro případ poškození, zničení nebo odcizení zavazadel a věcí osobní potřeby, pro případ odpovědnosti za škody způsobené zákazníkem a pro případ stornování objednaných služeb ze strany zákazníka. Pojištěný zákazník je v závislosti na objednaném produktu klientem pojišťovny Allianz nebo pojišťovny Európska cestovná Poisťovňa.

10.2   Před uzavřením pojištění je zákazník povinen prostudovat Všeobecné pojistné podmínky a Zvláštní pojistné podmínky pojišťovny. S-Guide je povinna zákazníka o těchto podmínkách před uzavřením pojistné smlouvy informovat. Výluky z pojištění, postup v případě pojistné události a její likvidace se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami, Zvláštními smluvními podmínkami a vnitřními předpisy pojišťovny.

10.3   Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem/pojištěným a pojišťovnou a S-Guide je prostředníkem při sjednání pojistné smlouvy. V případě pojistné události z pojištění stornovacích poplatků je zákazník povinen do následujícího pracovního dne, nejpozději však do okamžiku plánovaného překročení státních hranic svého trvalého bydliště, informovat S-Guide a bez zbytečných odkladů tuto pojistnou událost písemně ohlásit pojišťovně.

10.4   Pokud není uvedeno jinak, pojištění není zahrnuto v ceně objednaných služeb.

10.5   Pro účely zajištění jedné služby cestovního ruchu nebo zprostředkování služeb cestovního ruchu není S-Guide pojištěna pro případ úpadku a není povinna zákazníkovi předávat formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

11.1   Zákazník je srozuměn s tím, že S-Guide je oprávněna pro účely plnění Smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

11.2   Pro účely plnění smlouvy budou informace uvedené v čl. 11.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům S-Guide (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve Smlouvě, případně je obdrží zákazník nejpozději během poskytování služby. Pokud se destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne S-Guide na žádost zákazníka.

11.3   Zákazník bere na vědomí, že S-Guide je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

11.4   Zákazník bere na vědomí, že S-Guide bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je S-Guide oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese S-Guide nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@sguide.cz V tomto případě nebude S-Guide zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

11.5   Výše uvedená ustanovení čl. 11 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník Smlouvu uzavřel (spolucestující). Uzavřením Smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

11.6   Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

 1. požadovat přístup ke svým osobním údajům;
 2. požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;
 3. požadovat výmaz osobních údajů;
 4. požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 6. podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 1. POVINNOST S-GUIDE INFORMOVAT ZÁKAZNÍKY O IDENTITĚ LETECKÉHO DOPRAVCE

12.1   Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. 12. 2005, o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES je S-Guide povinna zákazníka informovat o identitě leteckého dopravce:

 • v případě, že je dopravce znám, informuje S-Guide zákazníka o identitě skutečného dopravce již při rezervaci,
 • v případě, že v okamžiku rezervace ještě není znám skutečný letecký dopravce, informuje S-Guide zákazníka o jménu dopravce, který pravděpodobně let uskuteční. Jakmile bude totožnost dopravce známa, bude informace o totožnosti dopravce předána zákazníkovi,
 • v případě, že dojde ke změně leteckého dopravce po rezervaci, přijme S-Guide veškerá opatření, aby byl zákazník o změně informován v co nejkratší době. Zákazník musí být v každém případě informován při odbavení nebo v případě, že pro navazující let není odbavení vyžadováno, při nástupu na palubu.

12.2   S-Guide na svých webových stránkách v kategorii „Letecká doprava“ (http://www.sguide.cz) zveřejňuje aktualizovaný seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v EU (tzv. „černou listinu“) jakož i seznam dopravců, kteří podléhají provozním omezením.

12.3   V případě, že byl stávající nebo nový dopravce přidán na černou listinu, je S-Guide povinna zákazníkovi poskytnout právo na náhradu nebo přesměrování letenek tohoto dopravce, a to podle článku 8 nařízení (ES) č. 261/2004, jestliže se zákazník v případě, kdy let nebyl zrušen, rozhodne tímto spojem neletět.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1   Strany mezi sebou komunikují elektronicky (e-mailem), prostřednictvím faxu nebo telefonicky. U poštovního styku je doručovacím místem na straně zákazníka adresa uvedená ve smlouvě nebo potvrzení a na straně S-Guide je doručovací adresou Erbenova 8, 602 00 Brno.

13.2   Smlouvy, na které se použijí tyto Všeobecné smluvní podmínky, se řídí českým právem. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto Všeobecné smluvní podmínky použijí.

13.3   Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto všeobecné smluvní podmínky, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

13.4   V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto všeobecné smluvní podmínky, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na coi.cz.

13.5   Zákazník, který si zakoupil službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou účinné ke dni 22. červnu 2023.