Všeobecné podmínky

1 Úvodní ustanovení

a) Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu.

b) Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní kanceláří S-GUIDE, s.r.o., IČO: 26946718, sídlem Erbenova 8, 602 00 Brno (dále jen CK) jako pořadatelem služeb cestovního ruchu a jednotlivci nebo organizacemi (dále jen zákazník) jako uživateli těchto služeb.

c) CK si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech odlišné podmínky, které mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami. Prodejní materiály (dále jen PM) jsou zejména katalog, internetový katalog na www.sguide.cz a informační nebo nabídkový list .

 

2 Sjednané služby

a) Smlouva o zájezdu (dále jen SoZ) obsahuje zejména označení smluvních stran, vymezení zájezdu (termín zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání), cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši jednotlivých záloh. Zákazník odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů, uvedených v SoZ. Rozšíření nebo změny služeb nad tento rámec je CK povinna písemně zákazníkovi potvrdit a zákazník je povinen tyto služby uhradit před nástupem na zájezd.

b) Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, specifikace dopravy, tj. druh, charakteristika a kategorie dopravního prostředku a údaje o trase cesty a specifikace stravování, tj. jeho způsobu a rozsahu, jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu, vyplývají z PM nebo přímo z SoZ.

c) Pokud zákazník nevyužije některé sjednané a zaplacené služby, není možná náhrada nečerpaných služeb.

d) V souladu se zákonem č. 101/2001 Sb. zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, uvedených ve Smlouvě o zájezdu, pro potřeby CK, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu a zpracování jeho objednávky.

 

3 Rezervace cestovních služeb

a) Závazná rezervace cestovních služeb je provedena Objednávkou/Smlouvou o zájezdu. CK předkládá zákazníkovi Smlouvu o zájezdu elektronickou formou (e-mailem) nebo faxem. Podpisem zákazník potvrzuje, že převzal bližší údaje o zájezdu a doklad o pojištění CK a seznámil se se způsobem uplatnění svého nároku pro případ porušení právních povinností CK. Podpisem SoZ zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, rozumí jim, a že s nimi souhlasí a v plném rozsahu přijímá. Podepsanou a řádně vyplněnou smlouvu je zákazník povinen obratem doručit CK (faxem nebo elektronickou poštou).

b) V případě, že zákazník nedoručí CK řádně podepsanou SoZ, má se za to, že smlouva byla řádně uzavřena okamžikem uhrazení zálohy nebo úhradou celé částky zájezdu, jsou-li tyto platby provedeny v termínech, stanovených smlouvou, již CK zaslala zákazníkovi k podpisu.

c) V případě, že není rezervace úspěšná, bude zákazníkovi v přiměřené lhůtě nabídnuto alternativní řešení

 

4 Platební podmínky

a) Současně s podpisem SoZ je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 40 % z objednaných cestovních služeb, která je splatná do 2 pracovních dnů. Dokladem o zaplacení je vystavený příjmový doklad, výpis z účtu nebo útržek poštovní poukázky.

b) Doplatek ceny je zákazník povinen uhradit do 30 dnů před nástupem na zájezd.

c) V cenách nabízených cestovních služeb je zahrnuto zákonné pojištění CK proti úpadku. Je-li součástí cestovních služeb ještě jiný typ pojištění, je částka za toto pojištění splatná při podpisu Objednávky/SoZ. V případě pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany zákazníka (Pojištění stornovacích poplatků), je zákazník povinen předat CK údaje o pojištěných nejpozději v den úhrady zálohy na cestovní služby.

d) Datem splatnosti se rozumí datum připsání zálohy, případně doplatku nebo celé částky, na bankovní účet CK nebo datum osobní úhrady v hotovosti v kanceláři CK.

e) V případě objednávky ubytování označené jako „Last-minute Nabídka“ je datum splatnosti celé částky do druhého dne od podpisu smlouvy. Při kratším přihlášení na zájezd než 30 dnů je zákazník povinen při podpisu smlouvy uhradit plnou cenu zájezdu.

f) Nedodržení termínů splatnosti je porušením smlouvy o zájezdu. Jestliže zákazník neuhradí svůj dluh ani v náhradní dodatečné lhůtě, CK má právo od smlouvy odstoupit. Pokud CK nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li cena zaplacena v plné výši ani do 14 dnů před zahájením zájezdu v případě uzavření SoZ v době delší než 14 dnů od zahájení zájezdu (resp. do 2 dnů od uzavření SoZ v době kratší než 2 dny před zahájením zájezdu), má se za to, že zákazník od smlouvy odstoupil, a CK vzniká nárok na odstupné ve výši 80 % z celkové ceny zájezdu (resp. 100 % z celkové ceny zájezdu), které je klient povinen uhradit.

g) Zákazník obdrží potřebné cestovní informace (vouchery, mapy a další informace) po plné úhradě svých závazků. Zároveň se zavazuje, že v případě neúplné úhrady ceny služeb nebude čerpat objednané služby. V opačném případě má CK nárok na úhradu vzniklé škody.

h) Poplatky spojené se změnou objednávky (viz článek č. 8.2) je zákazník povinen uhradit ihned.

i) Je-li cena cestovních služeb denominovaná v zahraniční měně, přepočtový kurz stanovuje CK. Zákazníkovi je podpisem Objednávky/SoZ umožněno uhradit cestovní služby dle jeho výběru v zahraniční měně nebo v českých korunách. Při bankovním převodu zahraničních měn nese veškeré poplatky převádějící osoba.

j) Zájezd je možné částečně nebo plně uhradit dárkovým certifikátem, přičemž případný přeplatek není možné refundovat.

 

5 Zvýšení ceny zájezdu

a) CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu. Cenu již objednaných cestovních služeb lze zvýšit pouze v případech, kdy dojde k:
- ke zvýšení cen za dopravu (zvýšení cen pohonných hmot a dopravních poplatků – např. letištních a přístavních) , a to o částku, která odpovídá podílu připadajícího na jednoho zákazníka. Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou součástí ceny zájezdu, o částku, která odpovídá zvýšené platbě na osobu.
- ke zvýšení ceny pojistných sazeb
- k oslabení směnného kurzu koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu ( o více než 10 %), dojde-li k tomuto zvýšení do 21 dnů před začátkem zájezdu, a to o částku, která odpovídá procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně.

b) Pro účely určení ceny jednotlivých faktorů uvedených v odstavci a) je rozhodný stav ke dni uzavření SoZ. Zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o výši souhrnu rozdílů cen těchto faktorů ze dne uzavření SoZ a dne, kdy došlo k rozhodnutí o zvýšení ceny zájezdu.

c) Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být klientovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.

d) Zákazník má povinnost do 2 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. V případě, že tento závazek poruší, má CK S-GUIDE právo odstoupit od cestovní smlouvy (§ 2533 zákona č. 89/2012, obč. zák.)

 

6 Přirážky a slevy

a) Při obsazení dvoulůžkového (ev. vícelůžkového) menším než nominálním počtem osob je k ceně ubytování připočítána přirážka k ceně dle aktuálního ceníku.

b) Při pobytu kratším čtyř dnů může být k nominální ceně ubytování připočítána přirážka pro krátkodobé pobyty ve výši 10% z ceny.

c) Slevy uvedené v materiálech CK je možno přiznat pouze tehdy, splnil-li zákazník podmínky pro čerpání těchto slev. Jednotlivé slevy nelze sčítat, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

7 Změny podmínek Objednávky / Smlouvy o zájezdu

7.1 Ze strany CK

a) Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu Objednávky/SoZ. Při změně ubytování bude postupovat následovně:

- CK dodrží stejnou kategorii, která byla v objednána zákazníkem (v tomto případě zákazník nemá nárok na změnu ceny), nebo
- poskytne ubytování o kategorii vyšší (v tomto případě CK nemá nárok na doplatek) či
- poskytne ubytování o kategorii nižší (v tomto případě má klient nárok na vrácení skutečného rozdílu v ceně, na další náhrady nárok nemá).

b) Zákazník má právo se ve stanovené lhůtě písemně rozhodnout, zda bude se změnami dle odstavce a) souhlasit nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší 5ti dnů od doručení návrhu na změnu SoZ zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že zákazník s její změnou souhlasí. Odstoupí-li zákazník v takovém případě od SoZ, bude zákazníkovi vrácena již zaplacená částka, na další plnění nevzniká nárok.

c) V případě výše uvedené změny uskutečněné až v průběhu ubytování má zákazník nárok na vrácení rozdílu v ceně, pokud tento vznikne. Na další náhrady nárok nevzniká.

d) Neplacené služby poskytne CK zákazníkovi v případě, že to situace umožňuje a nevzniká tím CK finanční ani jiná újma. V případě neposkytnutí této služby nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu škody.

e) V důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, má CK právo na úhradu dosud poskytnutých služeb.

7.2 Ze strany zákazníka

a) Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se tato osoba stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Soz. Původní a nový zákazník, společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku ve výši 200 Kč/osoba.

b) Za podstatnou změnu uzavřené Objednávky/SoZ (např. změna termínu zájezdu, změna místa ubytování apod.) je zákazník povinen CK uhradit paušální poplatek 300,- Kč/osoba za každou jednotlivou změnu.

c) Další poplatky za administrativní úkony spojené s vyřizováním nadstandardních služeb jsou stanoveny individuálně a po dohodě se zákazníkem.

 

8 Odstoupení od smlouvy

8.1 Ze strany CK

a) CK může před zahájením zájezdu od Objednávky/SoZ odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinnosti zákazníkem.

b) Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Objednávky/SoZ.

c) Odstoupí-li CK od Objednávky/SoZ z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové Objednávky/ SoZ poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CK takový zájezd nabídnout. Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Penále CK neplatí, prokáže-li se, že ke zrušení došlo v důsledku vyšší moci nebo v souladu s § 2528 odst. 1 zákona č. 89/2012, obč. zák.

8.2 Ze strany zákazníka, odstupné

a) Zákazník je oprávněn odstoupit od Objednávky/SoZ kdykoliv za podmínek stanovených touto smlouvou. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z jiných důvodů než je uvedeno odstavci 7.1 b), je povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Objednávky/SoZ, s výjimkou částky za pojištění.

b) Zrušení objednaných služeb musí být provedeno písemnou formou.

c) Pro určení výše odstupného z titulu zákazníkem zrušené Objednávky/SoZ je rozhodující počet dnů mezi doručením písemného oznámení o zrušení objednaných služeb CK a počátkem zájezdu.

d) Odstupné se účtuje z každé osoby, na kterou se vztahují objednané služby. Není-li ve smlouvě/objednávce uvedeno jinak, platí při zrušení objednávky následující podmínky:
1. 90 a více dnů před odjezdem 1 000,- Kč
2. 89 - 60 dnů před odjezdem: 20 % z ceny objednaných služeb, nejméně však 1 000,- Kč
3. 59 - 30 dnů před odjezdem 40 % z ceny objednaných služeb, nejméně však 1 000,- Kč
4. 29 - 14 dnů před odjezdem 60 % z ceny objednaných služeb, nejméně však 1 000,- Kč
5. 13 - 7 dnů před odjezdem 80 % z ceny objednaných služeb, nejméně však 1 000,- Kč
6. méně než 7 dnů před odjezdem 100 % z ceny objednaných služeb.

e) Vzniknou-li zrušením objednávky ze strany zákazníka CK náklady převyšující částku odstupného, vypočteného dle písm. d), je zákazník povinen CK uhradit navíc i tento rozdíl.

f) Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku dárkového certifikátu na peněžní částku u cestovní kanceláře do tří měsíců od data vystavení certifikátu. Zrušení objednané služby musí být provedeno písemnou nebo elektronickou formou (e-mailem). V případě zrušení objednaného dárkového certifikátu na peněžní částku se účtuje odstupné 10% z ceny objednaných služeb, nejméně však 200,- Kč.

 

9 Styk mezi smluvními stranami

a) Účastníci smluvních stran mezi sebou komunikují elektronicky (e-mailem), prostřednictvím faxu nebo telefonicky. U poštovního styku je doručovacím místem na straně zákazníka adresa uvedená na Objednávce/SoZ a na straně CK je doručovací adresou Erbenova 8, 602 00 Brno.

b) CK zákazníkovi poskytne všechny potřebné cestovní informace poté, co zákazník uhradí doplatek za objednané cestovní služby, avšak nejpozději do 7 dnů před nástupem na zájezd. Je-li Objednávka/SoZ uzavřena v době kratší 7 dní před nástupem na zájezd, poskytne CK potřebné cestovní informace v den uzavření SoZ.

 

10 Reklamační řád

a) Je-li rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb prokazatelně nižší než bylo Objednávkou /SoZ stanoveno, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

b) Jedná-li se o závadu odstranitelnou, je zákazník povinen ihned na po zjištění závady kontaktovat CK, která sjedná nápravu. Na dodatečné reklamace nelze brát zřetel.

c) Jedná-li se o závadu neodstranitelnou, je zákazník povinen ihned na po zjištění závady kontaktovat CK a následně po návratu podat reklamaci písemně nejpozději do 1 měsíce po ukončení zájezdu na adresu CK.
CK reklamaci projedná a do 30 dnů zákazníka písemně vyrozumí.

 

11 Jednotlivé cestovní služby

11.1 Ubytování

a) Zákazník se při přihlašování a odhlašování musí řídit ubytovacími podmínkami a během pobytu dodržovat ubytovací řád. Způsobí-li zákazník na místě pobytu svým jednáním škodu, je tuto povinen poškozenému na místě uhradit. Za nesplnění této povinnosti nebo za sankce za nedodržování ubytovacího řádu nenese CK zodpovědnost.

b) Zákazník může volně využívat služeb ubytovacího zařízení, jestliže jsou služby započítány v ceně, v ostatních případech výhradně na své náklady. Veškeré účty za poskytnuté služby je zákazník povinen uhradit před odjezdem z ubytovacího zařízení.

c) V případě zprostředkování ubytování prostřednictvím společnosti Interhome s.r.o. nese veškerou zodpovědnost za služby s tímto spojené cestovní agentura Interhome s.r.o. (IČO: 607 18 072).

11.2 Doprava

a) Ceny uvedené CK v internetovém katalogu či v nabídkovém listě nezahrnují dopravu pokud není uvedeno jinak. CK neručí za případné zpoždění (např. kvůli počasí, z technických důvodů apod.).

b) Maximální povolená rychlost autobusů v zahraničí je 80 km/h. V průběhu dopravy jsou pravidelné přestávky (zpravidla každé 3-4 hod.).

c) Podnapilé osoby má řidič nebo vedoucí zájezdu právo vyloučit z přepravy bez nároku na náhradu. Způsobí-li přepravovaná osoba na vybavení autobusu škodu, je povinna tuto na místě uhradit.

11.3 Pojištění

a) V cenách nabízených cestovních služeb je zahrnuto zákonné pojištění CK proti úpadku. Je-li součástí cestovních služeb ještě jiný typ pojištění, je částka za toto pojištění splatná při podpisu Objednávky/SoZ.

b) CK může zákazníkům zajistit pojištění pro případ úrazu, smrti, pro případ poškození, zničení nebo odcizení zavazadel a věcí osobní potřeby, pro případ odpovědnosti za škody způsobené zákazníkem a pro případ stornování objednaných služeb ze strany zákazníka. Pojištěný zákazník je klientem pojišťovny Allianz.

c) Před uzavřením pojištění je zákazník povinen prostudovat Všeobecné pojistné podmínky a Zvláštní pojistné podmínky pojišťovny. CK je povinna zákazníka o těchto podmínkách před uzavřením pojistné smlouvy informovat. Výluky z pojištění, postup v případě pojistné události a její likvidace se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami, Zvláštními smluvními podmínkami a vnitřními předpisy pojišťovny.

d) Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem/pojištěným a pojišťovnou a CK je prostředníkem při sjednání pojistné smlouvy. V případě pojistné události z pojištění stornovacích poplatků je zákazník povinen do následujícího pracovního dne informovat CK a bez zbytečných odkladů pojistnou událost písemně ohlásit pojišťovně.

e) Pokud není uvedeno jinak, pojištění není zahrnuto v ceně objednaných služeb.

 

12 Služby, které nejsou zájezdem

a) Je-li předmětem smluvního vztahu zajištění pouze jednotlivých služeb v oblasti cestovního ruchu, např. letenek, trajektových lístků, pronájem auta, vyřízení víza apod., není dodání takovýchto služeb považováno za zájezd. Pro smluvní vztahy dle tohoto článku platí přiměřeně pouze ustanovení čl. 1, 2, 3, 4 a 13. Pro případ zrušení objednaných služeb analogicky také článek. 8 odst. 1b a 2d) Všeobecných podmínek, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak. Ostatní ustanovení Všeobecných podmínek se pro takové smluvní vztahy nepoužijí.

b) Pro stanovení poplatku za zajištění služeb, které nejsou zájezdem, se použije platný Ceník za zprostředkování služeb.

 

13 Změny všeobecných podmínek pro poskytování služeb

V případě změny stávajících Všeobecných podmínek pro poskytování služeb je CK povinna změnu neprodleně oznámit zákazníkovi. V případě, že zákazník nesouhlasí se změnou Všeobecných podmínek pro poskytování služeb, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od doručení), jinak se má za to, že se změnou Všeobecných podmínek pro poskytování služeb souhlasí.
 


Všeobecné obchodní podmínky nabývají na účinnosti dnem 1. července 2014.

S-GUIDE, s.r.o.
Erbenova 8
602 00 Brno

 

Hledání na Letní-Alpy.cz

Top ubytování

Hotel

Pension Pinzgauerhof

Pension s jednoduše zařízenými, ale útulnými pokoji za výhodnou cenu. Ceny již od 40 EUR osoba/den s polopenzí.

Hledání středisek

Rozšířené hledání
HOT-LINE: 605 358 853
E-MAIL: info@sguide.cz